|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Matrika > Žádosti a formuláře

Žádosti a Formuláře

Žádost o uzavření manželství

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř. mimo dobu stanovenou zastupitelstvem

Přihláška na vítání občánků

Informace při podávání žádosti o občanský průkaz a o cestovní pas - viz řešení životních situací

Druhopisy matričních dokladů /výpisy z matrik/

Matriční doklad nebo výpis z matriky vydá matriční úřad na základě ústní nebo písemné žádosti:
- fyzické osobě, které se zápis týká (po předložení občanského průkazu)
- členům její rodiny, jejím sourozencům
- zplnomocněným zástupcům (po předložení plné moci).
Žádá-li občan o vydání dokladu pro použití v cizině, je nutné matrikáře předem na tuto skutečnost upozornit, protože doklad musí mít vyšší ověření, aby splňoval náležitosti veřejné listiny.
Správní poplatek za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je stanoven ve výši 300,- Kč.

Vyřízení sňatků

Podle českého právního řádu mohou uzavřít manželství občané, kteří dosáhli 18-cti let a splňují všechny podmínky pro uzavření manželství, buď před orgánem státu nebo náboženské společnosti, a to veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti svědků. Není tedy nadále možné, aby po sňatku civilním následoval sňatek církevní. Obě formy sňatku jsou postaveny na roveň.
 
K dotazníku o uzavření manželství předložíte tyto doklady:
- platný občanský průkaz. U občanů, kteří nemají platný OP se požaduje potvrzení o bydlišti a stavu, které vydá obecní úřad místa trvalého pobytu.
- rodné listy /nikoli jen výpisy z knihy narození/. V případě ztráty si nový rodný list opatříte na matrice podle místa narození.
- rozvedený snoubenec předloží k žádosti rozsudek soudu o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí.
- ovdovělý snoubenec předloží úmrtní list zemřelého manžela
- nezletilý snoubenec starší 16-cti let předloží rozhodnutí příslušného okresního soudu o povolení k uzavření manželství s vyznačením nabytí právní moci.
 
K dotazníku o uzavření manželství občana ČR s cizincem předložíte tyto doklady:

 • cestovní pas, popř. jiný doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státní občanství
 • potvrzení o trvalém bydlišti
 • potvrzení o rodinném stavu
 • ovdovělý snoubenec úmrtní list manžela
 • rozvedený snoubenec rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, opatřené doložkou o nabytí právní moci rozhodnutí
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - nesmí být starší 6 měsíců
 • potvrzení Policie ČR (cizinecké policie) o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů.

Všechny doklady musí mít náležitosti veřejné listiny a úředně přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka.
Tam, kde ČR nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, je třeba, aby tyto listiny byly ověřeny příslušnými vyššími orgány tohoto státu a superlegalizovány českým zastupitelským úřadem, popřípadě opatřeny Apostillou.


Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR činí 5.000,-- Kč.

Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR činí 3.000,-Kč

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu: 3.000,-

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku: 500,- Kč

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

 • žádost se podává na matrice, před níž bylo manželství uzavřeno, nebo na kterémkoliv matričním úřadě
 • dále se předkládá občanský průkaz, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí
 • správní poplatek ve výši 300,- Kč se vybere v případě, že žádost byla podána po uplynutí 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství


Legalizace /ověření podpisu/

O ověření podpisu žádá občan osobně po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, jímž prokáže svou totožnost. Podpis na listině, která neobsahuje žádný text, se neověří.
Správní poplatek za ověření podpisu je 50,-Kč za každý podpis.

Vidimace /ověření listiny/

K ověření listiny (opisu, kopie, fotokopie) je nutné předložit originál. Matrikář neprovede ověření kopie občanského průkazu, vojenské knížky, cestovního pasu, popř. jiného průkazu, vkladní knížky, losu, šeku, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby a listiny, která je opatřena plastickým razítkem či obsahuje plastický text.
Správní poplatek za ověření listiny je 30,-Kč za každou i započatou stránku.

Rejstřík trestů

OÚ Kyselka  je zařazen do systému CZECH POINT, což umožní občanovi získat výpis z rejstříku trestů na počkání. Občan předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas a na místě uhradí správní poplatek 100,- Kč v hotovosti.
Rejstřík trestů lze též vyřídit na základě plné moci, na níž musí být úředně ověřen podpis zmocnitele.

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg