|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Václava v Radošově

Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Václava v RadošověDatum konání:
11.4.2018

Obec Kyselka spustila VEŘEJNOU SBÍRKU  na opravu kostela sv. Václava v Radošově.  Na konání veřejné sbírky bylo vydáno osvědčení č.j. 1205/FI/18. 

Leták ke stažení

Sbírka bude prováděna těmito způsoby:

  1. Finanční hortovost můžete vložit do zapečetěné pokladničky umístěné přímo v kostele nebo v budově Obecního úřadu.
  2. Finanční hotovost můžete složit do pokladny obce. Oddělená evidence jednoznačně identifikuje vklad do pokladny a je možné vystavit potvrzení o poskytnutí finančního daru.
  3. Finanční prostředky můžete poukázat převodem na transparentní účet:

115-6996100227/0100

kostel sbirka_maly letak.jpg

Původně gotický farní kostel sv. Václava byl postaven v první polovině 14. století na mírném návrší nad řekou Ohře na malé návsi uprostřed Radošova (Rodisfort). První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. Kolem kostela se původně rozkládal dnes již zrušený hřbitov. V roce 1384 patřil kostel v Radošově k pěti obročím (beneficium) loketského děkanství. V době reformace byl však kostel opuštěn a postupně chátral.

V roce 1768 byl do Radošova dosazen nový kaplan a zdejší kostel se stal filiálním ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově. V době kolem roku 1768 byl kostel sv. Václava pozdně barokně přestavěn. V roce 1778 postavil v kostele loketský varhanář Georg Ignác Schmidt nové varhany za 300 zlatých. V roce 1858 byla při kostele založena opět samostatná farnost. Provedena byla tehdy poslední stavební adaptace kostela, během které byly klasicistně upraveny vnější fasády objektu, věž nově zastřešena štíhlou jehlancovou střechou a při kostela obnovena budova fary. Renovováno bylo rovněž vnitřní zařízení kostela. Na svátek patrona kostela, sv. Václava, byly v Radošově dne 28. září každoročně pořádány nákladné slavnosti. V roce 1902 vytvořil pro zdejší kostel chebský varhanář Martin Zaus nové varhany.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Ve druhé polovině 20. století byla zrušena zdejší farnost a kostel znovu přifařen ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově, odkud dojíždí farář k celebrování pravidelných mší. V sedmdesátých letech 20. století pečoval o věžní hodiny a každý den je natahoval místní občan, pan Vykoupil. V této době proběhla také poslední oprava kostela, kdy ovšem došlo pouze k částečnému vyztužení krovu věže, pokrytí věže zinkovým plechem a pokrytí střechy lodě kostela hliníkovým plechem. Zdobné římsy byly opraveny na jednodušší tvary. Na počátku 21. století byl již zchátralý kostel ve špatném stavu, střechou objektu zatékalo, vlhkostí byl poškozen krov i vnitřní omítky. Církev v roce 2007 nabídla kostel bezúplatně obci Kyselka, avšak ta tuto nabídku odmítla. Kostel byl nakonec v roce 2009  převeden z vlastnictví Římskokatolické církve do majetku občanského sdružení Radošovský most. V roce 2011 byl kostel sv. Václava zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 104274. Občanskému sdružení se ovšem nedařilo získat dostatek finančních prostředků a k žádným žádoucím krokům k pozastavení chátrání či zabezpečení objektu nedošlo. V roce 2014 byl sdružením kostel opět nabídnut obci k odkoupení. Obec Kyselka nakonec kostel sv. Václva v Radošově odkoupila za 350 000 Kč na podzim roku 2015.

20161114_124128.jpgOd té doby probíhaly průzkumy stavebně technického stavu této památkově chráněné budovy. Vzhledem k velmi havarijnímu stavu krytiny i konstrukce věže bylo rozhodnuto o neodkladných opravách. Práce na opravách střechy věže byly započaty v letních měsících roku 2016, postupnou demontáží krytiny věže a rozebráním tesařských konstrukcí. Na zemi, vedle kostela, vznikla přesná kopie věže a po osazení „makovicí“, kříže a oplechování měděným plechem byla věž, pomocí jeřábu, vyzdvižena na své původní místo. Práce byly prováděny za finanční podpory Karlovarského kraje a Ministerstva kultury. 

Souběžně byla prováděna oprava vnějších 20161208_114039.jpgomítek a klempířských prvků věže kostela. Došlo k odstranění nesoudržných vrstev omítky a následnému doplnění vápennými omítkami. Při opravách byly používány výhradně tradiční technologie. Tvary 20161005_121155.jpgzdobných říms byly obnovovány podle výsledků historických průzkumů. Práce byly prováděny za finanční podpory Ministerstva kultury. Fasáda věže kostela včetně čelních stěn lodi kostela byly dokončeny na jaře roku 2017. V průběhu téhož roku byly dále zrestaurovány ciferníky věžních hodin, opraven a zprovozněn hodinový stroj a opraveny rámy žaluziových oken v horní části věže kostela. Veškeré práce prováděné v roce 2017 byly financované z vlastních prostředků.

kostel_DSC_0202.JPGkostel_DSC_0363.JPGkostel_DSC_0367.JPG

 

 

I nadále zůstává střešní konstrukce lodi kostela v havarijním technickém stavu. Ve špatném technickém stavu dále zůstávají žaluziové okenice, geometrické vitráže a vitráže v části lodi kostela. S ohledem na priority záchrany budovy kostela bylo v průběhu roku 2017 zadáno zpracování přesné dokumentace všech tesařských konstrukcí, byl proveden důkladný průzkum stavu krovu lodi a byla zpracována detailní dokumentace stávajícího stavu s vytipováním poškozených částí tesařských konstrukcí. Jelikož se bude jednat o velmi rozsáhlou a finančně náročnou záležitost, jsou opravy plánované po etapách. Současně jsme se rozhodli, že při záchraně budeme postupovat příkladným a tradičním řemeslným způsobem. Trámy na protézy jednotlivých trámů jsou opracované ručním otesáním, dřevo na počátku roku 2018 bylo pokáceno při zimní těžbě z obecních lesů. První etapa bude spočívat ve vložení nové plné vazby před zeď věže, obnově poškozených prvků vazeb. Ostatní prvky budou opravené protézováním. Dále obnova uložení stropních trámů a poškozených zhlaví tesanou protézou. Položení nových pozednic, rozebrání střešní krytiny a bednění na úroveň střední vaznice, rozebrání podlahy a další stavební práce nutné k provedení obnovy krovu.

kostel_2018_DSC_0889.JPGkostel_2018_DSC_0864.JPGkostel_kostel_2018_DSC_0080.JPGkostel_kostel_2018_DSC_0009.JPGkostel_kostel_2018_DSC_0035.JPG

 

Finanční prostředky získané veřejnou sbírkou mohou být využity např. na restaurování malovaných vitrážových oken v lodi kostela, restaurování geometrických vitráží ve věži kostela, opravu varhan, výrobu vstupních mříží, oprava zvonové stolice a na mnoho dalších činností.

Děkujeme za vaše příspěvky.

Aleš Labík - starosta obce Kyselka

 

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg